News and events
The Green Industry, Innovation, and Technology Transfer Foundation launched the implementation of a new project under the Operational Program GOOD GOVERNANCE

The Green Industry, Innovation, and Technology Transfer Foundation launched the implementation of a new project under the Operational Program GOOD GOVERNANCE

On 09.08.2022, the Green Industry, Innovation and Technology Transfer Foundation concluded a contract with the Managing Authority of the Operational Program “Good Governance” (OPDU) for the implementation of the project “Increasing citizen participation in the implementation of policies at the local level to adapt to the Green Deal” with the provision of contract number of grant BG05SFOP001-2.025-0087-С01/09.08.2022 under procedure BG05SFOP001-2.025 “Increasing civil participation in the processes of implementation and monitoring of policies and legislation”. The project is implemented with the financial support of OPDU, co-financed by the European Union through the European Social Fund and the national budget of the Republic of Bulgaria. Part of the project activities will be implemented in partnership with The SOS Entrepreneurs Foundation.

The main goal of the project is to achieve an effective dialogue on open and responsible partnership governance regarding environmental protection and climate change policies and their adaptation to the Green Deal.

The specific goals set in the implementation of the project are related to:

  1. Conducting a study and analysis of the existing active policies for adaptation to the Green Deal on a European scale.
  2. Development of a survey and a study of the implemented policies and mechanisms for adaptation to the Green Deal in municipalities in Bulgaria.
  3. Assessment of the impact potential of policies related to environmental protection and climate change by conducting specialized practical workshops to promote their adaptation to the Green Deal in three Bulgarian municipalities.
  4. Organization of an information campaign by conducting an active campaign on social networks to increase public awareness and promote citizen participation in the processes of implementation and monitoring of policies for the protection of the environment and climate change at the local level, as well as their adaptation to the Green Deal.

The activities of the project aimed at achieving the opportunity for citizens to participate in the work of local administrative bodies and institutions and to influence decision-making and the implementation of policies, strategic documents, laws, and other normative acts to achieve maximum coherence and consensus between them and the state on various topics of the public agenda.

The planned duration is 18 months, and the entire project’s value is BGN 56,447.99, of which 85% – or – BGN 47,980.79 European and 15% – or – BGN 8,467.20 national funding. The grant is in the amount of 100% of the eligible costs of the project.


Фондация ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР стартира изпълнение на нов проект по Оперативна програма Добро управление

На 09.08.2022 г. Фондация „ ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за изпълнение на проект „ Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение на политики на местно ниво за адаптиране към Зелената сделка” с предоставяне на договор номер на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025-0087-С01/09.00.2022 г. по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на прилагане и мониторинг на политики и законодателство”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България. Част от дейностите по проекта ще се изпълняват в партньорство с Фондация ЕС О ЕС Предприемачи.

Общата цел на проекта е да се постигне ефективен диалог за откритото и отговорно партньорско управление по отношение на водените политики за опазването на околната среда и климатичните промени и адаптацията им към Зелената сделка.

Конкретните цели, поставени при изпълнението на проекта са свързани с:

1. Провеждане на проучване и анализ на съществуващите активни политики за адаптация към Зелената сделка в европейски мащаб.

2. Разработване на анкета и провеждане на проучване на прилаганите политики и механизми за адаптиране към Зелената сделка в общините в България.

3. Оценка на потенциала на въздействие на политиките, свързани с опазване на околната среда и климатичните промени чрез провеждане на специализирани практически семинари за насърчаване на адаптирането им към Зелената сделка в три български общини.

4. Организиране на информационна кампания чрез провеждане на активна кампания в социалните мрежи с цел повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на водените политики за опасване на околната среда и климатичните промени на местно ниво, както и адаптирането им към Зелената сделка.

Дейностите на проекта са насочени конкретно към постигане на възможността на гражданите да участват в работата на местните административни органи и институции и да влияят при вземането на решения и изпълнението на политики, стратегически документи, закони и други нормативни актове, за да се постига максимална съгласуваност и консенсус между тях и държавата по различни теми от обществения дневен ред.

Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер 56 447.99 лв., от които 85% – или – 47 980.79 лв. европейско и 15% – или – 8 467.20 лв. национално финансиране. Безвъзмездната помощ е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта.